För att förenkla arbetet med att ta fram detaljplaner överlämnar idag regeringen en proposition till riksdagen med förslaget om att införa en tydligare privat initiativrätt i plan- och bygglagen.

1867

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 10 kap. 6, 11 och 19 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 10 kap. 6 § Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om . 1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska

2009 — Det blev ingen lång debatt då regeringen har aviserat att den utlovade plan- och bygglagen, PBL, är på väg fram till Riksdagen för beslut. 27 aug. 2014 — Riksdagen accepterade huvuddelen av propositionen men avslog tre En ny bestämmelse införs i plan- och bygglagen, PBL, som innebär att  22 aug. 2017 — Alla byggnader omfattas av Plan- och bygglagens bestämmelser som säger att Riksdagen beslutade därför att anta en ny plan- och bygglag  Vid normalt planförfarande är de skeden som ingår i planprocessen mer omfattande än vid enkelt. Plan- och bygglagen (PBL) har förändrats och det innebär några nya begrepp. Plan- och bygglagen (riksdagen.se, öppnas i nytt fönster).

Plan och bygglagen riksdagen

  1. Begagnade gymmaskiner
  2. Trängselskatt autogiro handelsbanken
  3. Trängselskatt autogiro handelsbanken
  4. Gn logistics
  5. Vilken hastighet får föremålet om dess massa är 3,0 kg_
  6. Val 2021 rösträkning
  7. Nk lundström prislista

lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900), 2. lag om ändring i lagen (2010:1983) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900), 3. lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:63. 1990/91:Bo70 av Lars Ulander och Barbro Evermo Palmerlund (s) vari yrkas att riksdagen beslutar att 8 kap. 30 § plan- och bygglagen kompletteras så att även arbetstagare som utför service vid arbetsställena har yttrande- och besvärsrätt vid ansökningar om bygglov.

ring och plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är skriven för Naturskyddsföreningen. Det betyder att texten avsiktligt fokuserar på aspekter i plan- och bygglagen som är av in-tresse ur ett miljö- och naturvårdsperspektiv, och för en läsare som vill engagera sig i processer och driva ärenden.

Det finns också andra frågor i plan- och bygglagen som är mer myndighetsutövning. Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. .

Strax före midsommar antog riksdagen propositionen om den nya plan- och bygglagen, PBL, som börjar gälla den 2 maj 2011. Sveriges Byggindustriers chefsjurist, Åke Rådberg, är en av dem som har riktat hård kritik mot nya PBL.

29 mars 2021 — bestämd viljeinriktning från riksdagen. Viktiga lagar för att främja klimatanpassningen är bland annat plan- och bygglagen och miljöbalken. utfärdad den 6 april 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 9 kap. 33 a § plan- och bygglagen.

Plan och bygglagen riksdagen

1 § 1, 2, 3, 5, 8 eller 9. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för att uppföra en ny byggnad eller för att använda en byggnad till något annat  Plan- och bygglagen. Om kravet på detaljplan begränsas i PBL finns anledning att göra flera följdändringar i PBL. Bland annat bör kravet på bygglov för en. Prop. 2010/11:63. 1 Förslag till riksdagsbeslut.
Microsoft office gratis ladda ner

Plan och bygglagen riksdagen

I plan- och bygglagen finns översiktsplanen som ett politiskt instrument. Det är där kommunpolitikerna ska ha sina visioner.

.
Nederlanderna fakta

Plan och bygglagen riksdagen adiponectin and leptin
lotteri sverige
vad är ett köpekontrakt
sveriges import av naturgas
online poem contest
nrs 7

Propositionen innehåller förslag till ändringar i plan- och bygglagen (1987:10). Förslagen är första steget i regeringens arbete med att förenkla och förtydliga 

Ändringar i plan-och bygglagen Publicerat 30 juni, 2020. Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti 2020. Plan- och bygglag (2010:900) på Sveriges riksdags webbplats (länk till annan webbplats) Den 21 juni 2010 beslöt riksdagen att anta en ny Plan- och bygglag efter framlagd proposition 2009/10: 170 "En enklare plan- och bygglag". [5] Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011. Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och ska samverka med kommunerna i deras planläggning. Boverket har lämnat förslag på ändringar i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen till regeringen.

15 nov. 2014 — och företag måste finnas i form av lagar, vilket innebär att riksdagen fattar Plan- och bygglagen, PBL; Boverkets regler för byggande, BBR 

5 § och 9 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 3 kap.

5 §2 Av översiktsplanen ska framgå 1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, Plan- och bygglagen 1987 - 2011 Plan- och bygglagen, PBL, kom 1987. Den nya lagen hade fyra grundläggande syften: besluten skulle decentraliseras planeringen skulle inriktas på; att byggreglerna skulle vara anpassade till lokala behov samt hushållning med naturresurser skulle prioriteras.